Wedstrijdreglement

Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘grote covid 19-vastgoedenquete?’ wedstrijd (hierna te noemen: de Wedstrijd) van Chateau Residenties.

Artikel 1: De Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Chateau Residenties Projectontwikkeling, Archimedesstraat 7, 8400 Oostende] (hierna te noemen: de Organisator).

Artikel 2: Voorwaarden

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de Organisator, dient deze toestemming te worden overgemaakt.

De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.

Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van bovengenoemde personen en personen die op hetzelfde adres wonen dan de werknemers van de Organisator.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd

Begin van de Wedstrijd: [21‐04‐2020] Einde van de Wedstrijd: [28‐04‐2020] De prijs wordt uiterlijk op [29‐04‐2020] aan de winnaar meegedeeld.

Artikel 4: Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer vóór 28‐04‐2020 de enquête correct en volledig invullen en verzenden.

  • ‐  De deelnemer beantwoordt de enquête.
  • ‐  De deelnemer vult zijn/haar gegevens in, in de overeenstemmende verplichte velden.

De Deelnemer moet correct de wedstrijdvraag en een schiftingsvraag beantwoorden.

Artikel 5: De prijs

De winnaar krijgt als prijs een gratis verblijf in project Crystal Residence voor 7 dagen, een ingerichte 3 slaapkamerappartement.

De tweede prijs is een overnachting voor 2 nachten in hotel Mercure Blankenberge, in een weekend naar keuze in 2020.

De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6: De Winnaar

De 2 winnaars wordt via lottrekking bepaald & krijgen respectievelijk hun prijs toegekend.

Artikel 7: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brugge.